Unsere Konferenz

Cool Climate Customers Conference

CCCC 2010 01 Opening

Guests, Customers and friends from 10 countries participated in our first CCC-Conference March 2010
Programm (pdf)

CCCC 2010 08 Knut Helge Thompsen

CCCC 2010 09 Girts Mikelsons

 Girts Mikelsons - Latvia

1

Download speech of Girts Mikelsons (wmv-Format, 253 Mb)

2

Girts Mikelsons showed Grape varieties from Latvia:

Presentation of Winegrowing in Latvia

Presentation of Grapes...

Girts Mikelsons

Winogrodnictwo na Łotwie

Uprawa winorośli na Łotwie ma długą tradycję. W XVII wieku, w Księstwie Kurlandii wytwarzano wino i wysyłano je nawet za granicę.

Odnowienie łotewskiego winogrodnictwa nastąpiło w latach 30. XX wieku. Przyczyniło się do tego wysokie cło na wwóz winogron importowanych z krajów południowych.

W 1940 roku pod szkłem rosło około 50 ha winorośli, w zdecydowanej przewadze odmian deserowych. W tym samym czasie podjęto próby uprawy winorośli nie pod osłonami, lecz w plantacjach otwartych. Dotyczyło to m.in. odmian Malingre Précoce i Madeleine Angevine.

Wszystko to przekreśliła II wojna światowa. Po wojnie badania wznowiono. Przetestowano bardzo wiele odmian, nie znaleziono jednak takich, które nadawałyby się do uprawy w odkrytym gruncie i dawały stabilny plon. Uznano więc, że należy podjąć próby wyhodowania odmian własnych. Zajął się tym Paulus Sukatnieks, który wyprowadził dziesięć nowych odmian, do dziś najbardziej rozpowszechnionych, jak Zilga, Supaga czy Gunna. Uprawa miała na celu pozyskanie owoców do spożycia, jako deserowe. Nie brano pod uwagę możliwości wytwarzania wina gronowego. Sytuacja ta uległa zmianie w 1998 roku, po wizycie Toma Plochera i Boba Parke, którzy zebrali kolekcję winorośli w krajach bałtyckich i rozpoczęli testowanie ich przydatności na wino w USA. Stało się to też impulsem do podobnych eksperymentów i na Łotwie. Niezłe wina otrzymano z odmian: Gunna, Hasansky Sladky, Jubiley Novgoroda, C-675 i in. Pojawili się pierwsi entuzjaści, którzy zaczęli sadzić winnice z przeznaczeniem na wino. Odrębnego omówienia wymaga Zilga. Amerykanie przyznali, że jest to odmiana interesująca, ale nie nadająca się do celów winiarskich. W naszej opinii jednak Zilga jest odmianą nie stwarzającą problemów. Prowadzimy dalsze testy, których rezultaty są obiecujące. Przy uprawie Zilgi na glebach o wysokim pH, udaje się otrzymać wino o jakości normalnej dla odmian północnych.

Odnotowujemy wzrost zainteresowania winiarstwem, ponieważ dokonano poprawek w ustawie o obrocie napojami alkoholowymi i obecnie możemy prowadzić działalność winiarską na małą skalę (do 15 000 l) na warunkach preferencyjnych. Będzie też możliwy wolny obrót winem w sieciach towarowych (otwarty rynek).

Ja zacząłem zajmować się winoroślą w 2004 roku, kiedy dostałem pierwsze sadzonki od Gunvaldisa Vesminsha. Gunvaldis Vesminsh, cały okres swej aktywności zawodowej spędził w Mołdawii, gdzie zajmował się selekcją winorośli pod kątem odporności na choroby i wczesnego dojrzewania.

W 1991 roku wrócił do ojczyzny – na Łotwę, gdzie mieszka i dalej pracuje nad superwczesnymi odmianami we wsi „Vinkoki”, w parafii Tsiravskoy, niedaleko miasta Liepaja. Wyprowadził on takie odmiany jak: Dovga, Ciravas agraa, Liepajas dzintars, Liepajas agraa i inne. Mołdawię gdzie prowadził prace nad nowymi hybrydami, musiał opuścić w 1991 roku w wielkim pośpiechu, gdyż rozpoczęła się tam wojna o Naddnieprze. Później uważał, że wszystko przepadło i nie ma sensu tam jechać. Mimo wszystko, w 2006 roku, wraz z Andrisem Dishlersem pojechałem do Mołdawii i odnaleźliśmy tam niektóre interesujące odmiany winorośli, które przetrwały bez opieki 15 lat. Udało się je przewieźć na Łotwę i w ubiegłym roku posadzić kolekcję w moim gospodarstwie. W ubiegłym roku udało się namówić do wyjazdu i samego autora tych arcydzieł, Gunvaldisa Vesminsha. Wyprawa została uwieńczona sukcesem, w piwnicy łozy czekają na ukorzenienie… Udało się wydzielić 5 odmian przywiezionych z Mołdawii i wysadzonych w moim gospodarstwie. Na podstawie dojrzewania łozy można mieć nadzieję, że niektóre z nich mogą być bardzo interesujące z punktu widzenia północnego winogrodnictwa.

Moim zasadniczym celem jest odkrycie odmian, które mogłyby swobodnie rosnąć i dojrzewać na Łotwie, dając wino dobrej jakości. Dlatego dużo podróżuję i zbieram materiał ze wszystkich możliwych stron. W swej kolekcji mam około 500 różnych odmian, zarówno winiarskich, jak i deserowych. Dużą nadzieję wiążę z odmianami przywiezionymi z Primorya w Rosji. Są wczesne, łoza dobrze dojrzewa, owoce dojrzewają wcześnie. Na razie było ich za mało, by zrobić wino.

Na razie jest jeszcze za wcześnie, żeby o łotewskim winogrodnictwie powiedzieć coś więcej…

Z rosyjskiego przełożył Jerzy Siemaszko

 

Vitikulture in Latvia.

Виноградарство в Латвии имеет давние традиции, упоминается, что во время Курземского княжества в 17. веке, делали вино и даже посылали в другие края.

Виноградарство заново начало возраждатся в 30. года 20. столетия, благодоря высоким таможенным тарифам, за ввозной, Южний, виноград. На 1940. год, под стеклом росло около 50. га. Винограда, в основном, столовые сорта. В то время начали пробовать выращивать виноград и на открытом грунте, такие сорта как: Маленгр прекос и Мадлен Анжевин. Всё это прекратила 2. мировая война.

После войны изследования продолжались, проверили множество сортов, но пригодных для возделования в открытом грунте и дающие стабильные урожаи, не выявились. После того, решили, надо создавать свои сорта. За работу взялся Паулс Сукатниекс и вывел десяток новых сортов, те и на сегодня являются самыми разпостронёными сортами на этот день, такие как Зилга , Супага, Гунна, знают все.

Виноград в оснавном выращивали, для потребления в свежем виде, для десерта, о виноградном вине и не думали. Всё поменялось 1998. году, после визита Тома Плокера и Боба Парка, Они собрали коллекцию сортов из Балтии и начали пробовать из них делать вино в США. То и послужило перемене мишления и у нас, тоже начались эксперименти по виноделию из винограда. Неплохие вина получили из сортов: Гунна, Хасанский сладкий, Юбилей Новгорода, С-675 и другими. Появились первие энтузиасти, которые начали сажать виноград в плантациях для получения вина. Отдельная история о сорте Зилга. Американци признали, что этот сорт интересный, но для вина не пригодный. Но, для нас, Зилга, является без проблемным сортом, и у нас, работа с Ней продолжается и есть обнодёживаюйщие результаты. Если растить Зилгу на почвах с высоким Рн, то вино получается нормального, Северного качества….

Теперь интерес к виноделию возрастает, так как у нас произвели поправки в законе «о обороте с спиртными напитками», и теперь можем открывать «малую винодельню»(до 15 000л.) на льготных условыях. Будет и возможность свободно продавать вино в сетях торговли(рынок открыт) .

Я начал виноградом заниматься с 2004. года, когда получил первые саженцы от Гунвалдиса Весминьша(Gunvaldis Vesminsh).

Гунвалдис Весминьш – селекционер винограда, проработавший всю активную рабочую жизнь в Молдове, занимаясь с селекцией винограда на болезнестойкость и сверхраннее созревание урожая. В 1991. году переселился обратно в родину – Латвию, живёт и работает дальше, по созданию раннеспелых сортов в хуторе «Винкоки», Циравской волости, не далеко от города Лиепая. Создал такие сорта как: Довга, Циравас аграа, Лиепаяс дзинтарс, Лиепаяс аграа и другие. 1991. году, Весминьшу пришлось покинуть свою работу в Молдове в большой спешке, так как там где находились посадки новых гибридов, началась Приднепровская война. Весминшь всё время считал, что там всё потерянно и нет смысла там ехать, но 2006. году, я, с Андрисом Дишлерсом, всё таки, поехали Молдову и нашли там некоторые интересные формы, которые выжили там без ухода 15 лет, кое чего удалось привезти и прошлом году высадить в коллекцию в маём хозяйстве. Прошлом году удалось уговорить к Нам присоеденится в поездку и самого автора тех шедевров, Гунвалдиса Весминьша, поездка получилась, в подвале ждут черенки, на укоренение… Прошлом году отметил 5 форм, привезённых из Молдови и высаженние в своём хозястве, с хорошим вызреванием лозы, это самый важный показатель для Северного виноградарства, так что есть надежда на некоторые интересные форми…..

Моя оснавная цель, выявить сорта, которые могли свободно расти и плодоносить в Латвии и давать вино хорошего качества. Для этой цели я много путешествую и собираю материал из всех сторон. В моей коллекции собранно около 500 разных форм, как винных, так и столовых. Есть хорошая надежда на сорта, привезённые из Приморского края России, ранние, хорошо зреет лоза, ягоды рано созревают, на вино не пробовали пока, слишком мало было….

Пока это всё, слишком рано ещё что то говорить…..

 

CCCC 2010 10 Andrius Diliautas

 Andrius Diliautas, Lithuania

Andrius Diliautas showed pictures from the first commercial vineyard in Lithuania...

Download his speech (Film wmv. Format 406 Mb)

1

His presentation (ppt)

and the text for it:

SLIDE 1

Introduction

SLIDE 2

Lithuania has a climate mid-way between maritime and continental. The weather is changeable, with mild, wet summers and cold winters. Rainfall is spread throughout the year, but more rain tends to fall on the coast. Summer is the wettest season. Average rainfall during summertime is 60-80 mm/month. Cloudy skies are common. Though Lithuania is very small country, just 300 km from border to border, the climate in the western part and eastern part differs quite a lot. Here on the picture you can see even 10 climate subzones in which LT is diveded. Simply speaking - eastern LT has more continental climate. The most favourable zone for grape growing is zone 7. Espacially the south slopes of Nemunas.

SLIDE 3

What let us grow grapes in such Northern geographical latitude? The Gulf stream of course. In Lithuania the average air temperature in January is almost 10 degrees higher than the average temperature of Middle Russia which belongs to our geographical latitude.

SLIDE 4

Some facts about the climate:

Yearly mena temperature is only 6.2° C. But it is rising during last decades. Simply speaking

17-25 °C (~70 F) is frequent at summer day and 14 °C at night.

The more close to the sea – the more milder are winters. The absolute sum of active temperatures above

10° C is from 2000 –2200 in the North-West to 2300-2500 in the South-East and South.

Average length of the grape growing season is 130-140 days only.

Extreme temperatures: Maх temp. + 37,5°C in 1994-07-30, Zarasai. Min temp. - 42,9 °C in 1956-02-01, Utena.

SLIDE 5

Just a joke.. J

SLIDE 6

Winters are cold in Lithuania, -20 ° C occur almost every winter. In the seaside average minimal temperature is above -20 ° C and in the East - -25 ° C - -28 ° C (-18,4 F) Late spring frosts are also a problem for grape growing in Lithuania. Average latest spring frost in the Vilnius area is 5 of May. The average burdburst date for the most of varieties is 1-5 of May, but some (Rondo for example) starts earlier.

SLIDE 7

It‘s a curve of the mean yearly temperatures of Lithuania since 1778.

SLIDE 8

These are some facts about scientific predictions of climate change in Lithuania using different models made in Vilnius university. Some facts are promising for the grape growing.

SLIDE 9

There are no official written evidences about grape growing during middle ages in Lithuania. Only in XVIII-XIX centuries some nobelmans started to grow grapes in their estates to make an impression on their guests probabely.

SLIDE 10

Here you can see varieties on trial in Kaunas botanical garden, planted in 1931-1937. The marked ones have survived at least until 1958. Nowadays the biggest official collection is in Vilnius botanical garden where they have 111 varieties and 10 species of grapes. Of course some hobby growers have even more.

SLIDE 11

Though we are souther than our neigbour – Latvia, we don‘t have so much grape breeders and enthusiasts as they do. The most known is Antanas Gailiunas, who ahve bred some interesting varieties. Unfortunately pedigree is uknown. But all of them has V. Labrusca in their pedigree and have mild foxy flavour. The good thing about them is that they are extremely early and quite disease resistant even in the wet climate.

SLIDE 12

Only recentely there were established 2 associations. One is dedicated to grape growing and the other to wine making.

SLIDE 13

The first commercial vineyard with the help of e-sadzonka.pl were planted last year in the west part of Lithuania, near Plunge. Vinyeard is on the south slope. Owners plan it to be organic. They are going sell the grapes as dessert grapes and use them for the organic juice production until wine making will be legalised in LT.

SLIDE 14

Both growing in the greenhouses and outdoors are getting popular in Lithuania recentely. The difference in ripening is 3-4 weeks.

SLIDE 15

Most of the varieties need low training as we cover our vines for winter. That helps grapes ripen a little bit earlier as well. I use low cordon or „Guyot“ (without a trunk). „Fan“ training system is also very popular.

SLIDE 16

Materials used for the protection of vines in winter are: soil, straw, branches of Christmas tree (most popular, but works good on snowy winters only) and different foils.

SLIDE 17

Here you can see the table grapes varieties which were the most popular during last 2 decades and the ones which getting popular now.

SLIDE 18

Pictures of table grapes: Liepsna, Fanny, Arkadia (on the top from left to right) and Supaga, Muscat Bleu and Galanth (below).

SLIDE 19

Until recent the most popular variety used for a wine were „Ivanausko rastinuke“ – a vine founded by prof. Ivanauskas which is likely „Alpha“ or „Beta“ or a seedling of one of those. Of course you can‘t make a good wine from grapes with the 16Brix and 15-20 g/l acidity, plus foxy-grassy taste. Thankfully after we got independed, we got also a possibilty to import some new varieties. The most promising variety so far is Solaris. As our wine experts say – to find even 1 variety suitable for our climate would be great success.

SLIDE 20

Pictures of wine varieties: Regent, Rondo, Seyval blanc (Top, from left to right) and Solaris (below).

SLIDE 21-22

Measurements of some of varieties I grow in my vinyeard in (Magunai), which is located on the eastern border of Lithuania (4 km to Belorus). Almost all varieties are grafted on SO4 rootstock, soil type: clay and sandy-clay, ~15 degrees south slope, average age of vines – 3 years.

SLIDE 23

Winemaking has no great traditions in LT. Mead and beer were our national drinks for ages. The most popular is making a wine from black currants. We have only 2 legal winemakers in Lithuania. One is making sparkling wines from the grapes grown in West Europe and the other on is making a „wine“ from fruits and berries.

SLIDE 24

Since National Association of Winemakers were establised in 2006, amateur winegrowers got a possibilty to leave their basements and meet each other, share their experience. They also have started their way of legalisation of winemaking in LT. At the moment winemaking is legal only for self-consumption. Most of the amateur winemakers produce a „wine“ from different kind of berries, fruits and even vegetables and some other things. But a grape wine is also getting more and more popular as new varieties were planted recentely.

 

CCCC 2010 11 Ari Markkula

 Ari Markkula

represents the most northern winegrowers association from Finland...

Download his speech (Film wmv-Format 117 Mb)

DSC_0253

his presentation...

Cold climat seminar Heppenheim 2010

Grape growing crawls to the North

Situation in Finland

Ari Markkula

ari.markkula@omenakumpu.com

+358 400 470 035

First few words about me. I have been growing trees and bushes 20 years, when one of the Finnish Arboretums started to collect seeds of new clones and species from the Northern areas like Canada, USA and Mantsurica. Their aim was to find such plants that will be better adapted to cold climate than the known species in Finland. After few years I got more interested on fruit trees.

Now I do not have much time for trees, only vines. But a lot of the difficulties and issues concerning the coldness area the same with vine plants and other plants with wooden stem. With vines you can do a lot more starting with the planting deep to the height of the trunk, protection and summer cutting.

Length of the day: Sun up time

This slide compares, how many hours sun is up in Paris and in Southern Finland during the growing season. The difference is 3 hours, but you have to add 1 hour for the long day plants. They are able to use the darker red light near the twilight, when the sun is near the horizon or even down of it. The more North you go, the longer the day is during the growing season.

Vineyards to the best places

Planting one vine to a garden is a different thing compared to establishing a vineyard. The most suitable sunniest places are normally used for farming, but can also be out of use as too small or narrow area close to the cliffs. This map shows one very interesting place of a friend of mine, where I planted few plants last year. It is 250 km to the North from Helsinki surrounded by the largest lake area of Finland. The soil is sandy, hillside steep, but covered with plants that need a good place for growing. And as you can see, the place marked with a circle is protected from each side. Up to the North and East there are the 20 m height pines protecting against the wind. The hillside opens to South-West giving a lot of sun to the vineyard. If the ground is too dry, it should be covered with strawberry canvas and bark, sheets of newspapers or cut grass.

1-2 weeks earlier in the spring…

If you can make the growth be quicker 1 week in the spring, you will double the saved time during the growing season. Thus the berries will ripen earlier and the trunk will survive over the winter better. After the burst of the buds a veil or plastic can be used rather safely: if a hard spring frost comes, the buds will definitely be effected. The questions then is, what you are doing to protect them and when.

Varieties used in Finland

In the manors in Finland there have been greenhouses for 200 years. There have always been vines growing there, viniferas, but only on few places nowadays. We have had Beta over 100 years planted to grow at the Southern walls.

During the last 5-10 years varieties from Latvia, other Baltic countries and Russia have found their way home gardens. Such are

– Zilga, Hasanski Sladki (Baltica), Supaga, Sukribe, Jubilei Novgoroda etc.

There are also some old and new varieties, that have been brought here from Central Europe by enthusiastic plant growers. Such varieties are

– Rondo, Bianca, Siegerrebe, Solaris.

Since 2008 there has been a reseller of crafted vine plants. You guessed it right, it’s me. Before that only own rooted plants in pots were sold. The amounts are still very low, but interest is growing. More than 50 viniferas plus 30 crossings have been tested by two persons, but they have not been “real researches”. And also: if a plant – or all plants of one variety – are surviving the first winter or even all winters, the grapes may not ripen early enough. Thus new early ripening and winter hardy varieties would always be welcomed by us Finns.

The local climate and the soil effect to the survival and ripening times, how else. For example in some places Rondo has not survived over the first winter, but what has been the reason?

Publicity of grape growers in Finland

2008 first grape wine bottled and sold officially: made with traditional fruit vine way, mixture of Zilga, Nordica, Bianca, possibly others, to a white vine.

The establishing meeting of the Finnish Grape Growers Association was held last week. Most of the men – no women so far – of the executive committee of the associations will be shown in the next picture. I am the secretary, so you can contact me if you have anything to ask or tell.

In spite of the young age of the association we have already organised two basic courses since November last year. There have been 60 participants together, and many have informed that they are interested to join to the association, when it is possible.

Rootstock research is starting that willl be made by the National Agricultural and Food Science Research Center. I feel that this research is very important, because it

• shows official interest for vine growing in Finland

• gives publicity, more after 3-6 years

• is a step towards official recognition that vine grows in Finland

• gives some information of rootstock usability in one of the best areas and soil types for vine growing. I put this one to the last in purpose. Whatever information this research gives, this is the start for researching vine growing in Finland.

Konferencja Cold Climate (‘chłodnego klimatu”) Heppenheim 2010 Uprawa winogron przemierza na północ
Sytuacja w Finlandii Ari Markkula
ari.markkula@omenakumpu.com

+358 400 470 035
Najpierw kilka słów o mnie. Zajmowałem się uprawą drzew i krzewów przez 20 lat, gdy jeden z fińskich Arboretum rozpoczął zbieranie nasion nowych klonów i gatunków z północnych obszarów, takich jak Kanada, USA czy Mandżuria. Ich celem było znalezienie takich roślin, które będą lepiej dostosowane do zimnego klimatu, niż gatunki występujące w Finlandii. Po kilku latach jest więcej zainteresowania co do drzewach owocowych. Obecnie nie mam już zbyt wiele czasu dla drzewek, głównie poświęcam go teraz winorośli. Ale wiele trudności i problemów z dziedziny uprawy w chłodnych obszarach tyczy się zarówno winorośli jak i innych roślin, w tym drewniejących. Z kształtowaniem i uprawą winorośli można zrobić o wiele więcej, począwszy od sadzenia głęboko na wysokość tułowia, osłaniania i czy cięcia latem.
Długość dnia: ilość słońca.

Ten slajd porównuje, ile jest godzin słońca w Paryżu oraz w południowej Finlandii w ciągu sezonu wegetacyjnego. Różnica polega na 3 godzinach, ale trzeba dodać 1 godzinę na długość dnia dla roślin. Są one w stanie korzystać z ciemno czerwonego światła przy zmierzchu, gdy słońce znajduje się w pobliżu horyzontu lub nawet za nim. Im bardziej północna lokalizacja tym dłuższy jest dzień w trakcie sezonu wegetacyjnego.
Winnice - do najlepszych miejsc. Sadzenie jednej winorośli w ogrodzie jest czymś zupełnie innym w porównaniu do założenia winnicy. Najbardziej odpowiednie słoneczne miejsca są zazwyczaj wykorzystywane do celów rolniczych, ale równie dobrze mogą nie być w użyciu jako zbyt małe lub wąskie obszary, w pobliżu skał. Ta mapa pokazuje jedno z bardzo interesujących miejsc u mojego przyjaciela, gdzie zostało posadzonych nieco roślin w zeszłym roku. To jest 250 km na północ od Helsinek, otoczone powierzchnią największego jeziora Finlandii. Gleba jest piaszczysta, strome zbocze, pokryte roślinami, które potrzebują dobrego miejsca do uprawy. I jak widać, miejsce zaznaczone kółkiem jest chronione z każdej strony. Od północy i wschodu rosną 20sto metrowej wysokości sosny stanowiące ochronę przed wiatrem. Zbocze otwiera się ku południowemu zachodowi wprowadzając dużo słońca do winnicy. Jeśli ziemia jest zbyt sucha, można używać mat do truskawek, kory lub zadarnić i ścinać trawę.

1-2 tygodnie wcześniej na wiosnę ...
Jeśli możesz uzyskać 1 tydzień wcześniejszy wzrost na wiosnę, będziesz miał dwukrotne zyski w czasie sezonu wegetacyjnego! Tak będzie, gdyż jagody dojrzewają wówczas wyraźnie wcześniej i nadziemna część rośliny przetrwa w zimie lepiej. Po pęknięciu pąków wszelkiego rodzaju zasłony np. z tworzyw sztucznych mogą być stosowane raczej bezpiecznie, ale jeśli wiosną przyjdą poważne przymrozki, z pewnością nastąpi uszkodzenie pąków. Pytanie jest więc następujące, co można zrobić, aby je chronić i kiedy to robić. Odmiany stosowane w Finlandii
W rezydencjach dworskich w Finlandii były używane szklarnie przez ok. 200 lat. Zawsze była tam uprawiana winorośl, vinifery, ale tylko w kilku miejscach w dzisiejszych czasach. Mieliśmy np. Betę przez ponad 100 lat uprawy rosnącą na południowych ścianach.
W ciągu ostatnich 5-10 lat wiele odmian z Łotwy, innych krajów bałtyckich i Rosji znalazły się ogrodach naszych domów, są to odmiany takie jak:
- Zilga, Hasanski Sladki (Baltica), Supaga, Sukribe, Jubilei Novgoroda itp. Istnieje również kilka starszych i nowych odmian, które zostały przywiezione tu z Europy Środkowej przez plantatorów entuzjastów tych roślin. Są to takie odmiany jak:
- Rondo, Bianka, Siegerrebe, Solaris. Od 2008 roku nastąpiła poważna zmiana – pojawił się sprzedawca szczepionych sadzonek winorośli – jeśli odgadliście, ja nim właśnie jestem w Finlandii. Przed tym okresem w sprzedaży były tylko rośliny własno-korzeniowe, sprzedawane w doniczkach. Ilości sadzonek w obrocie są wciąż bardzo niskie, ale zainteresowanie ciągle rośnie. Ponad 50 vinifer i 30 odmian odpornych zostało przetestowane przez dwie osoby, ale nie można tego nazwać "prawdziwymi badaniami nad winoroślą". Musimy także zauważyć, że jeśli roślina - lub wszystkie rośliny z jednej odmiany - przeżyją pierwszą zimę lub nawet wszystkie zimy, winogrona mogą dojrzewać nie wystarczająco wcześnie, i może to w efekcie w naszych warunkach nie wystarczyć. Tak więc nowe, wcześnie dojrzewające odmiany odporne i mrozoodporne zawsze będą przez nas Finów mile widziane. Lokalne warunki klimatyczne i glebowe wpływają na przetrwanie i czas dojrzewania, jakże inaczej. Na przykład w niektórych miejscach Rondo nie przetrwało pierwszej zimy, ale ciągle nie wiemy co było przyczyną?
Plantatorzy winorośli w Finlandii i publiczna reklama naszej działalności. W 2008 pojawiło się pierwsze wino z winogron butelkowane i sprzedawana oficjalnie: wykonane z tradycyjny sposób jak wina owocowe, z mieszanki Zilga, Nordica, Bianca, ewentualnie innych, białych winogron. Spotkanie ustanawiające w Finlandii Stowarzyszenie Hodowców Winorośli odbyło się w zeszłym tygodniu. Większość mężczyzn – niestety żadna kobieta do tej pory - z komitetu wykonawczego stowarzyszenia będzie widoczna na następnym zdjęciu. Ja jestem sekretarzem, więc można skontaktować się ze mną, jeśli macie jakieś zapytania co do naszej organizacji.

Mimo młodego wieku stowarzyszenia już zorganizowaliśmy dwa kursy od listopada ubiegłego roku. Odnotowano 60 uczestników kursów, a wiele z nich stwierdziło, że są oni zainteresowani przyłączeniem się do stowarzyszenia, kiedy tylko to będzie możliwe.

Właśnie startują badania nad podkładkami winorośli i będą one dokonywane przez National Agricultural and Food Science Research Center (Krajowe Centrum Badań Rolniczych). Uważam i czuję, że te badania są bardzo ważne, ponieważ:

• oficjalne dokumentują zainteresowanie uprawą winorośli w Finlandii,

• dają rozgłos naszej sprawie, czego oczekujemy jeszcze więcej po 3-6 latach

• jest to krok w kierunku oficjalnego uznania, że winorośl rośnie w Finlandii

• da nam sporo informacji o użyteczności podkładek w jednym z najlepszych obszarów i rodzajów gleby pod uprawę winorośli. Umieściłem to ostatnim celu. Niezależnie od wyników tych badań, jest to początek badań nad uprawą winorośli w Finlandii.  

CCCC 2010 12 Inna Pytel

 Inna Pytel - Ukrainia

from the famous institut Magarach (Krim, Ukrainia) showed a film of her institute and gave information about new varieties.

Download film of the presentation (wmv-Format 410 Mb)

1

 

CCCC 2010 14 Monika Bialobrzeska

 Monika Bialobrzeska - Poland

Using GIS and statistics in modeling potential viticultural regions in Poland

Monika Białobrzeska
University of Wroclaw Poland
Faculty of Earth Sciences and Environmental Modeling
Institute of Geography and Regional Development
Department of Climatology and Atmosphere Protection

Monika Bialobrzewska showed ways to find good places for winegrowing with the help of new technical methods.

Download speech Monika Bialobrzeska (wmv-Format, 220 Mb)

CCCC 2010 15 Hans Peter Pfeifer

 Hans Peter Pfeifer - Ontario, Canada

As a special guest from Canada Hans Peter Pfeifer came back to his place of birth (!) Heppenheim. He and Reinhard Antes studied in Geisenheim 1976-1979 and later worked in different parts of the world. Now a circle is closed and Hans Peter Pfeifer can serve with 30 years of experience in cool climate winegrowing in Ontario, Canada.

Download his speech (wmv-Format 1,15 Gb)

1

Beside his two presentations (Part 1), (Part 2) he gave a lot of additional hints about Cool Climate Winegrowing to the participants:

GrapesWindMachines.pdf

2010 Jan 11 Final Wind Machine Report.pdf

GrapesSeminarPennState.pdf

ChillSeminar.pdf

Winter Injury to Grapevines and Methods of Protection.pdf

Amarillo (Windmachines)

Shurfarms (Windmachines)

SuitableOntario.pdf

CCCC 2010 16 Uwe Zeihser

 Uwe Zeihser - Der Wolkenberg - Cottbus

Dr. Uwe Zeihser (Uni Cottbus) and his daughter Judith presented the famous Vattenfall-project "Wolkenberg" nearby Cootbus... A complete artificial vineyard area...

Download the film (wmv-Format 401 MB)

1

See more here in their presentation...

 

CCCC 2010 18 Richard Smart

 

Richard Smart - Australia

Richard Smart couldn´t take part in the conference. But he allowed us to show his ppt.presentation here.

Many thanks to the "Flying Vine Doctor"! Find more on his website here...

 

CCCC 2010 03 Walk

CCCC 2010 22 Visiting Bergsträsser Winzer eG

 The second day started with visiting the production cellar at the Bergsträsser Winzer eG. 

CCCC 2010 24 Departure

 Departure 

CCCC 2010 20 End of Speeches, Winequeen

 After finishing all presentations and the official wine-tasting, the participants used the opportunity to make photos with wine queen Annika ... 

CCCC 2010

CCCC 2010

This wmv-Film to download gives a overview an impression of our 1. Cool Climate Customers Conference 2010..

It´s mixture from pictures, films and sounds and gives only a overview from all the three conference days. The films of all the single speeches are online with original sound!

Download the complete film here (ca. 410 Gb)

1

 

CCCC 2010 06 Siem Loos

Wijngaard Saalhof

Nick Hoogland and Siem Loos (Wijngard Saalhof) from netherlands showed the first presentation in the afternoon about their project..

Download the Film (wmv-Format, 121 Mb)

1

his ppt presentation...

Short presentation about vineyard Saalhof

Siem and Ada Loos started vineyard Saalhof four years ago at the current location. Before that they had a 15 year history of making wine at their old vineyard in the neighbouring village. It was at a small scale and it was more of a hobby than a real job. The main source of income that time was de paint company they ran. But when the saalhof estate came for sale they decided to buy the estate en start a large scale vineyard. At that time I was hired to clean up the old barns en together with Siem and Ada we started to build the vineyard. The old vineyard witch contains 1 acre of Rondo is still in use today. But because of the old style of growing the vine plants of the old vineyard will be cleared next year.

The history of the Saal estate goes back to the 1500’eds when the governor of Holland bought the land. From that time on it’s owned by the Saal family. Up till 2004 when Siem and Ada bought the property. In the early 1900’eds the farm became a fruit farm and grapes became the most important form of income for the Saal family. But with the last members of the Saal family the company failed to be successful. Also the switch from traditional farming to biological farming couldn’t prevent the farm from bankruptcy. And because of the bad shape the farm was in, we had to nock down most of the old buildings, which included 6 100 year old greenhouses. The greenhouses were state of the art for that period of time, by means of an ingenious heating system they could warm up the greenhouses one by one. That way they had fresh grapes till December. The only buildings remained from the 1900’eds are the water tower and the education centre. Also the old farmhouse is in the early 30’ies replaced by the current manor.

Vineyard Saalhof today contains about 4 acres of vine plants. We started with one acre of mixed species, containing Solaris, Rondo, Pinot Noir and Johanniter. But last year we planted about 1.5 acre of johanniter only. And with the stigs of antes more than 98% came out. Our soil proved to be perfect for growing Johanniter vine plants. Without any problems we can harvest them with good sugar-contents considering that not all of our summers al long. This year it was the perfect vine growing year in our part of Holland. Especially the Johanniter grapes were perfect for making our best white since we started the vineyard.

The trimming we do is according to the German Guyot system. That way we can let the light in to the rows. This system proved to be the best system for our soil. The main sprig grows over the upper wire towards the ground. That way we can slow down the growth of the runners. Because of our soil the plants and especially the Johanniter grow very fast. In that way we must keep a distance of about 2.2m between the rows to get a sufficient amount of sunlight on the leaves. Our foliage has to be at least 2m high to absorb the sunlight. This system gives us the highest output, on each main sprig we grow now a maximum of 7 runners. Witch gives us a output of 10 clusters per plant.

It was also the first year that we applied thinning of the grapes. Many years of growing grapes in our region proved that it’s impossible to grow more than 2 clusters at one runner. So that’s why we tried to grow not more than two clusters at one runner. And it proved to be a success, within the growing season we were able to let the sugar-content run up to 82 without any trace of rotten fruit.

On our days of harvest we get a lot of help from volunteers. Each year we have a waiting list with people who want to be part of the wine process. And as the tradition requires the volunteers get a big diner in the afternoon. Working with volunteers is necessary because we don’t have professional employees in our country to do the job.

To prevent the fruit from rotting and other diseases we work close together with our neighbouring cherry grower for the latest products concerning protection of our crops. On his advice we use different kinds of biological plant protection products. This year we tried a biological nutrition from Hungary. It’s sprayed directly on the leaves. It contains import nutritious ingredients as copper, zinc, magnesium, iron and 60 extracts from different kinds of vegetables. To know exactly the right amount of nutrition we have to give to the plants we do a soil investigation between each year.

But because of the thinning of the fruit we can’t harvest ton’s of grapes at one acre. But are goal is to make a good cold climate wine. The vineyard also proved to be a major tourist attraction. That’s why we also build a bed and breakfast in the owner’s house. We build 5 solid Russian log houses in witch we can accommodate up to 20 people. And this year we will complete our restaurant and education centre in which we can educate groups up to 50 people. The vineyard also proved to be a great place to marry, and the first big orchestra has played on our property.

Wine tasting is also an important part of our tour, it’s the moment we can let people taste the quality of cold climate wines. That’s we don’t have any traditional wines for tasting. And in the end it’s all about making a good cold climate wine. The side activities are necessary to give us a chance to make the best wine possible in a cold climate wine area. And the only way to do that is to try. For next year we are looking for a good red grape the we can use next to our current Rondo grape. Because making a good red wine is the biggest challenge. Our aim in the next few years is to making good wines with and eco quality mark. And we think that creating a cold climate wine region is the best way to sell our wines to the world.

 

CCCC 2010 04 Sales Room, Cooling Room

 
After the walk we visited our sales room, the cooling storage facilities and vineyard equipment

CCCC 2010 23 Visiting Winery Mohr

 

Winery Mohr

The first CCC-Conference in Heppenheim finished with a visit and a lunch in the family-winery Mohr in Bensheim

CCCC 2010 02 Visitation of the production

We startet with a visitation of our production facilities (Grafting rooms)

CCCC 2010 05 Words of Greeting

The afternoon in the WICOM-Conference Center started with the words of greeting...

Wine Queen Annika Büchler: english versionpolish versionLandrat Matthias Wilkes: english version / polish versionBürgermeister Gerhard Herbert: english version / polish versionGeneralsekträter DWV Rudolf Nickenig: english versionpolish versionVorsitzender WBV Hessische Bergstraße Otto Guthier: english version / polish versionReinhard Antes: english version / polish version

Please publish modules in offcanvas position.